Prof. dr. sc. Ibrahim Mujić rođen je 27. rujna 1951. godine u Velikoj Kladuši, Republika Bosna i Hercegovina. U Velikoj Kladuši je završio osnovno i srednje obrazovanje, te nakon toga (1969.) upisao studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1974., te odmah zasnovao radni odnos u SOUR-u Agrokomerc” Velika Kladuša, gdje je radio kao tehnolog u projektiranju i izgradnji prehrambene industrije “Agrokomerca”. U sklopu ove industrije u to vrijeme izgrađene su i puštene u proizvodnju sljedeće tvornice: Tvornica za proizvodnju jaffa biskvita “Tops”, Tvornica za proizvodnju krekera i “Petit Beurea”, Tvornica za preradu kakao zrna i proizvodnju čokolada i čokoladnjih krema, za preradu voća i proizvodnju voćnih sirupa i alkoholnih pića, za proizvodnju instant proizvoda, vegetabilnih ekstrakata, juha, majoneza, kečapa, umaka i salatnih dresinga, Tvornica za proizvodnju lisnatog tijesta i čajnih peciva, klaonica peradi, hladnjača, Tvornica za preradu mesa peradi, linija za preradu voća i povrća, Tvornica za preradu kestena i proizvodnju pirea od kestena, cijelog oguljenog kestena, krema od kestena, Tvornica za preradu jaja i proizvodnju jaja u prahu te niz drugih proizvodnjih linija.

Poslijediplomski studij, smjer Prehrambena tehnologija, upisao je na Sveučilištu u Zagrebu 1978. U periodu od 1974. do 1982. obavljao je funkciju predsjednika Poslovnog odbora Prehrambene industrije „ACOM“ „Agrokomerc“, Velika Kladuša. Godine 1982. odlazi na specijalizaciju u SAD u laboratorije i institut tvrtke „KRAFT“ u Chicago, a nakon toga je kao gostujući znanstvenik radio na sveučilištima Columbus University - Ohio, Athens University - Georgija te Champen College - California, a 1983. i 1984. boravio je na Univerzitetu Urbana - Champaign u Illinoisu kod profesora C. M. Parsona, gdje je radio na izradi doktorskog rada koji je obranio 1986. na Odsjeku za prehrambene tehnologije Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.

Od 2002. godine počinje raditi na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, kada je izabran u zvanje docenta na predmetima „Procesi konzerviranja prehrambenih proizvoda“ i „Prehrambenotehnološko inžinjerstvo“, 2005. izabran je u zvanje izvanrednog profesora, a 2008. godine izabran je u zvanje redovitog profesora. Pored značajnog angažiranja u realizaciji nastave, mentor je na više diplomskih radova, te svojim savjetima pomaže u realizaciji znanstvenih istraživanja i projekata. Od 2006. godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika u području biotehničkih znanosti na Veleučilištu u Rijeci, gdje predaje kolegije iz prehrambene tehnologije: Tehnologija proizvodnje jakih alkoholnih pića (Stručni studij Mediteranska poljoprivreda, smjer Vinarstvo), Procesi konzerviranja poljoprivrednih proizvoda (Stručni studij Mediteranska poljoprivreda, smjer Mediteranska poljoprivreda), te Higijena i održavanje (Stručni studij Mediteranska poljoprivreda, smjer Vinarstvo).

Godine 2013. izabran je u zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju na Veleučilištu u Rijeci.

Rezultate svojih istraživanja izlagao je na svjetskim i europskim kongresima.

Kao rezultat znanstvene i stručne aktivnosti objavio je 96 znanstvenih radova i 79 stručnih. Od početka rada na fakultetu sudjelovao je u realizaciji više znanstvenih projekata koje je financiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH. Kao istraživač sudjeluje u realizaciji nekoliko projekata: „Fitonutrijenti pitomog kestena i primjena antimikrobnih sredstava u tehnikama čuvanja pitomog kestena“ (voditelj), „Fizikalno-kemijske karakteristike, organoleptička i mikrobiološka kvaliteta sojinog mlijeka u usporedbi s kravljim mlijekom“, „Utjecaj tehnika čuvanja različitih varijeteta kestena na karakteristike nutrijenata i mogućnosti prerade kestena na Unsko-sanskom kantonu.“

Voditelj je brojnih domaćih (nacionalnih) i međunarodnih projekata, mentor brojnih stručnih diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, recenzent stručnih i znanstvenih radova, član povjerenstva u postupku obrane diplomskih, magistarskih i doktorskih radova te član organizacijskih odbora mnogih znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih skupova.

U cilju znanstvenog i stručnog usavršavanja boravio je u 118 zemalja svijeta i posjetio preko 1680 različitih pogona prehrambene industrije.

Autor je sveučilišnih udžbenika:

- „ Tehnološki procesi konzerviranja hrane “ ( 2005 ),

- „ Ekstrakcija i ekstraktori biljnih sirovina “ ( 2006 ),

- „ Sojino mlijeko: proizvodnja, prerada i zdravstveni aspekti “ ( 2007 ),

- „ Ekstrakcija i ekstraktori biljnih sirovina “ - dopunsko izdanje ( 2014 ),

- „ Prerada smokava “ ( 2014 ),

- „ Prerada meda i drugih pčelinjih proizvoda “ ( 2014 ),

- ,,Tehnologija proizvodnje jakih alkoholnih pića “ ( 2014 ),

- ,, Prerada kestena – maruna“ ( 2014 ).

 

Do sada je izradio više od 96 elaborata i investicijskih programa iz područja prehrambene industrije, koji su u cijelosti realizirani.

 

Doktorski rad


I. Mujić: ''Prilog o izučavanju nekih fizikalno-kemijskih osobina hidrolizata biljnih proteina iz dehidrirane lucerke'', 1986, Poljoprivredni fakultet u Sarajevu.

 

JoomShaper